TINI JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Mediaworks Hungary Zrt. „Talizz Tinivel Budapesten” nyereményjátékának hivatalos játékszabálya

1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (továbbiakban: játék) Szervezője és Lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.,

székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. (a továbbiakban: Szervező és egyben Lebonyolító).

2. A játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 14-18. év közötti

korlátozottan cselekvőképes természetes személy törvényes képviselője hozzájárulásával vagy 18.

életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”).

A játékban nem vehetnek részt a 14. életévüket be nem töltött természetes személyek; illetve a

Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi köreibe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék

szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető

tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.).

3. A játék időtartama

A játék időtartama: 2017. március 10. – március 26.

4. A játék meghirdetésének módja

A játékot a BRAVO magazin hivatalos Facebook és Instagram oldalain hirdeti meg.

A játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a

Facebookhoz.

5. A játék menete

A játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt (2017. március 10. – március 26.) a

BRAVO magazin 2017. márciusi számáról, a Játékos által saját kezűleg készített fotó töltsön fel

kommentben a BRAVO magazin hivatalos Facebook oldalán elhelyezett, játékra való felhívást

tartalmazó képes poszt alá.

6. Nyeremény, a nyeremény átadása

A játékban 5 darab páros belépőjegy kerül kisorsolásra Tini budapesti koncertjére [2017. április 2.,

Papp László Budapest Sportaréna], valamint a BRAVO fődíjként két játékosnak lehetőséget biztosít a

sztárral való személyes találkozásra a koncert napján, a szervezők által megadott helyszínen és

időpontban.

A nyeremény jegyek átadása a kiadó budapesti szerkesztőségében történik (1034 Budapest, Bécsi út

122-124.). A nyereményeket, 14.-18. év közötti nyertes Játékosok esetén kizárólag a nyertes nagykorú

törvényes képviselője veheti át, a személyazonossága igazolása után. 18. életévét betöltött nyertes

Játékos maga veheti át nyereményét a kiadó budapesti szerkesztőségében, személyazonossága

igazolása után. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt a sorsolást és az

adategyeztetést követően a szervezők adják át a nyertes részére. A nyereménnyel kapcsolatban

felmerülő adókat a Szervező és egyben Lebonyolító fizeti.

7. Sorsolás

A sorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsoló program segítségével kerül

sor. A jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül öt nyertes kerül

kisorsolásra. További öt Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertes helyébe lépnek,

annak játékból történő kizárása esetén.

8. Közzététel

A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertes nevét a BRAVO magazin hivatalos

Facebook oldalán közzéteszik, valamint Facebook privát üzenetben veszik fel vele a kapcsolatot.

9. Adatvédelem

A Játékosok jelen szabályzat elfogadásával és a Jákéban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a

nevük és képmásuk, valamint az általuk feltöltött fotó a BRAVO magazin hivatalos Facebook oldalán

megjelenjen.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy amennyiben nyernek személyes adataikat (név, lakcím, születési

dátum, anyja neve) a játék Szervezőjének és egyben Lebonyolítójának, a Mediaworks Hungary Zrt.-

nek, mint Adatkezelőnek adják meg. A játékban való részvétel során átadott személyes adatokkal a

Facebook nem rendelkezik. A nyertes Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag

a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel és a nyeremény átadása céljából használhatja fel,

azokat díjmentesen nyilvántartásba vegye a jelen játék lebonyolítása és dokumentálás céljára a

Szervező és egyben Lebonyolító. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a játékkal kapcsolatban rögzített

személyes adataikat az Adatkezelő azon munkatársai ismerhetik meg, akik közreműködnek a Játék

megszervezésében és lebonyolításában, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott célok

megvalósításában.

A játékban részvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes

adataikat (név) nyertesként történő kiválasztásuk esetén a Szervező és egyben Lebonyolító

nyilvánosságra hozza a BRAVO magazin hivatalos Facebook oldalán.

10. Kapcsolat

A játék kapcsán érdeklődni a bravo@mediaworks.hu e-mail címen lehet.

11. Egyéb

A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a játékkal, a

Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező és egyben

Lebonyolító döntését fogadják el irányadónak. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb

kérdésre a Ptk. (2013. évi V. törvény) vonatkozó §-ai értelemszerűen irányadóak.

A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja.

Budapest, 2017. március 10.